Meteen naar de inhoud

ANBI Stoelbroederschap

RSIN/fiscaal nummer 8525 51 939
Contactgegevens postadres:
Gasthuisstraat 6
6981 CS Doesburg
telefoon: 0313 – 410 768
emailadres: deboer.roelf@gmail.com
Bestuurssamenstelling Henk van Bokhorst, voorzitter
Roelf de Boer, secretaris
Frits Staudt, penningmeester
Gertjan van den Hoeven
Henja Nelson
Jan van Petersen
Frans Westra
Doelstelling
De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de verfraaiing van het interieur van de Grote of Martinikerk te Doesburg door het verlenen van financiële bijdragen aan het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden; noch geldelijk, noch in enige andere vorm.Verslag van de uitgeoefende activiteiten
In de 17de eeuw kende men in Doesburg een aantal zogeheten stoelbroederschappen; kleine verenigingen die in de Martinikerk een eigen bank of gestoelte beheerden. Aan de laatste stoelbroederschap kwam een einde toen door het opblazen van de toren (15 april 1945) de kerk zwaar beschadigd werd en het meubilair, waaronder de gestoelten van de broederschappen, voor een groot deel verloren ging.
In april 1977 werd de traditie van de stoelbroederschappen – zij het in gewijzigde vorm – in ere hersteld door de oprichting van de Stoelbroederschap Martinikerk Doesburg.
In feite werd de vereniging uit nood geboren, omdat de toenmalige Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente niet over voldoende fondsen beschikte om het onbruikbaar geworden kerkmeubilair te vervangen.
Sinds 1977 zijn er veel verfraaiingen aangebracht.

Wie lid wordt van onze vereniging betaalt € 10,- en mag zich voor de rest van zijn leven stoelbroeder noemen. Vrijwel elke stoelbroeder doneert op vrijwillige basis elk jaar een zelf te bepalen bedrag aan de vereniging.

Wij zoeken actief nieuwe leden.
Zo organiseren wij jaarlijks een Teerdag.
Het eerste en officiële gedeelte hiervan bestaat uit de jaarvergadering die uitsluitend toegankelijk is voor onze leden. Het tweede deel bestaat uit een passende lezing die ook toegankelijk is voor niet-leden. Deze laatsten worden uitgenodigd het tweede deel van de Teerdag bij te wonen door een persbericht in de streekkrant en/of het regionaal dagblad.
Door middel van folders die onder andere in de kerk en bibliotheek worden neergelegd wordt ruchtbaarheid gegeven aan het bestaan van onze vereniging.
Maar ook door mond op mond reclame worden er nieuwe leden geworven. Aanvragen voor interieurverfraaiing van de Grote of Martinikerk kunnen uitsluitend worden gedaan door het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.
Het bestuur van de Stoelbroederschap bekijkt of de aanvraag past binnen de doelstelling. Als dat zo is gaat het bestuur over tot het werven van fondsen .
Ook bestaat de mogelijkheid dat de Stoelbroederschap zelf projecten initieert die interieur- verfraaiing tot doel hebben. In dat geval is het College van Kerkrentmeesters dat toetst of het project voldoet aan de eisen die het College stelt aan verfraaiing van het kerkinterieur. Met het geld dat binnenkomt via fondswerving en de donaties van onze leden worden de projecten gefinancierd. Voorts draagt het bestuur er zorg voor dat er te allen tijde voldoende geld in de kas aanwezig blijft om de Oudhollandse knopstoelen die in de Grote of Martinikerk staan, indien nodig, te kunnen laten repareren. Het betreft hier het officieel vastgestelde bedrag van € 1.091,40.

Beleidsplan Stoelbroederschap 2021

Financieel verslag 2022
Stoelbroeders Toelichting Financiën 2022

Jaarverslag 2022